ورود |عضويت
سه شنبه 28 خرداد ماه 1398
 

 

آمار کلی در شهرستان نطنز  

 

اراضی مورد بهره برداری در شهرستان نطنز

واحد: هکتار

شرح

سطح زيرکشت محصولات سالانه آبی

سطح زيرکشت محصولات سالانه ديم

سطح کشت محصولات دائمی آبی

سطح کشت محصولات دائمی ديم

اراضی آيش آبی

اراضی آيش ديم

جمع

سال

90-89

6390

–––

–––

–––

1000

–––

7390

سال

91-90

6474

–––

–––

–––

1000

–––

7474

سال

92-91

6221

–––

–––

–––

1000

–––

7221

سال

93-92

6738

–––

–––

–––

950

–––

7688

سال

94-93

6635

–––

–––

–––

950

–––

7535

 

 

 

توليد محصولات كشاورزی در شهرستان نطنز

 

واحد: تن

شرح

توليدمحصولات سالانه آبی

توليد محصولات سالانه ديم

توليدمحصولات دائمی

جمع

سال

90-89

117843

–––

–––

117844

سال

91-90

115302

–––

–––

115302

سال

92-91

120100

–––

–––

120100

سال

93-92

117388

–––

–––

117388

سال

94-93

118539

–––

–––

118539

 

 

 

توليد محصولات دامی شهرستان نطنز

 

واحد: تن

محصولات دامی

گوشت قرمز

گوشت مرغ

شير

تخم مرغ

عسل

جمع

سال

1390

2500

13000

30.000

2350

38

47888

سال

1391

2350

13200

31600

2400

38

49588

سال

1392

2200

13425

35700

2500

40

53865

سال

1393

2100

13502

38200

5300

32

59134

سال

1394

2100

13510

45625

5500

35

66770

 

 

 

تولید آبزیان پرورشی شهرستان نطنز

 

واحد: تن

نوع توليد

ماهیان گرمابی

ماهیان سردابی

تولید ماهی در منابع آبی

توليد شهرستان

سال

1390

40

30

–––

70

سال

1391

44

31

–––

75

سال

1392

50

30

–––

80

سال

1393

54

31

–––

85

سال

1394

60

30

–––

90

 

 

 

 

 

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 89- 88

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان          (درصد)

غلات

3502

16809

52/2

60/2

حبوبات

25

30

5/0

6/0

محصولات جاليزي

808

24240

2/15

7/15

سبزيجات

425

8500

8/1

9/1

گياهان  علوفه اي

1270

57430

6/2

9/2

دانه هاي روغني

35

42

7/1

9/1

گياهان صنعتي

–––

–––

–––

–––

سايرمحصولات

30

900

3/1

5/1

جمع كل

6095

107951

62/25

1/27

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 90- 89

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان          (درصد)

غلات

3550

17217

22/2

5/2

حبوبات

30

50

3/0

5/0

محصولات جاليزي

777

24100

12

13

سبزيجات

468

11700

8/1

9/1

گياهان  علوفه اي

1485

63880

54/1

60/1

دانه هاي روغني

38

57

7/1

9/1

گياهان صنعتي

–––

–––

–––

–––

سايرمحصولات

42

840

5/1

7/1

جمع كل

6390

117844

06/21

1/23

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 91- 90

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان (درصد)

غلات

3688

18072

58/2

65/2

حبوبات

18

25

17/0

19/0

محصولات جاليزي

770

21560

1/11

4/11

سبزيجات

450

9900

7/1

8/1

گياهان  علوفه اي

1503

65120

56/1

8/1

دانه هاي روغني

10

15

45/0

47/0

گياهان صنعتي

5

10

09/0

09/0

سايرمحصولات

30

600

07/1

09/1

جمع كل

6474

115302

72/18

49/19

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 92- 91

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان (درصد)

غلات

3473

14586

44/2

51/2

حبوبات

17

22

16/0

18/0

محصولات جاليزي

730

25550

5/10

7/10

سبزيجات

323

10600

36/1

40/1

گياهان  علوفه اي

1634

68629

8/2

9/2

دانه هاي روغني

7

8

18/0

19/0

گياهان صنعتي

2

6

04/0

04/0

سايرمحصولات

35

700

2

2

جمع كل

6221

120100

48/19

92/19

 

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 93- 92

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان (درصد)

غلات

3120

13040

31/2

40/2

حبوبات

12

14

14/0

15/0

محصولات جاليزي

712

27743

1/10

3/10

سبزيجات

509

16672

22/1

25/1

گياهان  علوفه اي

1558

46431

5/2

7/2

دانه هاي روغني

14

18

17/0

18/0

گياهان صنعتي

–––

–––

–––

–––

سايرمحصولات

47

62

4/1

8/1

جمع كل

5973

103980

84/17

78/18

 

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 94- 93

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان (درصد)

غلات

3434

9449

52

4/8

حبوبات

12

13

17%

01/0

محصولات جاليزي

689

23554

1/10

58/20

سبزيجات

516

17272

6/7

66/15

گياهان  علوفه اي

1747

62249

2/26

24/55

دانه هاي روغني

19

23

28/0

02/0

گياهان صنعتي

0

0

0

0

سايرمحصولات

244

112

7/3

09/0

جمع كل

6661

112672

100

100

 

 

نسبت سطح زيركشت و توليد محصولات زراعی در شهرستان نطنز

سا ل زراعی 95- 94

طبقه محصولات

سطح كشت               (هكتار)

توليد

(تن)

سطح كشت به كل شهرستان

(درصد)

توليد به  كل شهرستان (درصد)

غلات

2282

8780

42

1/8

حبوبات

12

13

2/0

01/0

محصولات جاليزي

673

23331

13

49/20

سبزيجات

534

17997

10

17

گياهان  علوفه اي

1687

58594

31

3/54

دانه هاي روغني

13

12

2/0

01/0

گياهان صنعتي

0

0

0

0

سايرمحصولات

212

104

36

09/0

جمع كل

5413

107831

100

100

 

  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 32
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 32

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 888758
Visitors بازديد هاي امروز: 5
Visitors بازديد هاي ديروز: 522

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/03/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا